Nhất Phương Oscar Karaoke Chính Thức Hoạt Động Ngày 23.09.2023